• Chủ đầu tư: Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II
  • Hạng mục thực hiện: Trạm biến áp, Hệ thống điện phân phối
  • Đơn vị thi công: HAKYTECH
Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II
Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II
Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II
Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II
Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Sin Quyền II