Đảm bảo năng lượng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt là nhiệm rất quan trọng, PC Khánh Hoà đã có những bước chuẩn bị cần thiết nhằm hoàn thành các mục tiêu của năm 2019.
Trạm biến áp Khánh Hòa
Trạm biến áp Khánh Hòa
Trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019, PC Khánh Hoà đặt ra mục tiêu tăng 10% điện thương phẩm so với năm 2018, giảm tỉ lệ tổn thất điện năng nhỏ hơn 4,3%. Đồng thời, sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục giảm giá mua điện đầu vào, giảm suất sự cố, tăng sản lượng điện thương phẩm, tăng giá bán điện bình quân và tăng độ tin cậy cung cấp điện. Công ty phấn đấu đạt lợi nhuận trên 50 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Cao Ký – Tổng giám đốc PC Khánh Hòa cho biết: “Bước vào năm 2019 và những năm tiếp theo, PC Khánh Hoà quyết tâm đảm bảo năng lượng điện cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, bên cạnh đó, sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn lưới điện để nâng cao năng lực của hệ thống lưới điện, đặc biệt là tại khu vực thành phố Nha Trang”.

Theo báo cáo của PC Khánh Hoà, năm 2018, tổng sản lượng điện thương phẩm của đơn vị đạt hơn 2,2 tỷ kWh (vượt 0,64% so với kế hoạch), tổn thất điện năng còn 4,38% (giảm 0,17% so với kế hoạch), chỉ số SAIDI (chỉ số thời gian mất điện trung bình của 1 khách hàng trong 1 năm) thực hiện là 905 phút (trong đó thời gian cắt điện để thực hiện sửa chữa 646 phút). Trong năm 2018, đơn vị đã nỗ lực và nhanh chóng khắc phục thiệt hại do cơn bão số 8 và 9 gây ra để khôi phục công tác cấp điện trên địa bàn. Trên cơ sở đó, PC Khánh Hòa đã đáp ứng được nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đặc biệt là tại khu vực trung tâm Nha Trang.

Cũng trong năm 2018, để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh, doanh, đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo Quản lý nhu cầu về điện (DSM) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; thành lập Tổ Nghiên cứu chuyên sâu tại Trung tâm điều khiển và hệ thống điều khiển tích hợp các trạm biến áp 110kV; dự thảo xây dựng lại mô hình tổ chức của Xí nghiệp Cơ điện – Thí nghiệm… Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, công ty đã điều chuyển lao động của Xí nghiệp Lưới điện Cao thế để bổ sung chuyên viên, kỹ sư và công nhân kỹ thuật cho các điện lực trực thuộc đang thiếu lao động; điều động, sắp xếp, bố trí nhân sự tại các đơn vị hợp lý, phù hợp với nguyện vọng của người lao động và yêu cầu sản xuất kinh doanh công ty.
Theo Icon