• Chủ đầu tư: Nhà máy Tuyển Đồng Tả Phời – Vinacomin
  • Hạng mục thực hiện: Hệ thống điện phân phối, hệ thống điện chiếu sáng
  • Đơn vị thi công: HAKYTECH
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Tả Phời
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Tả Phời
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Tả Phời
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Tả Phời
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Tả Phời
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Tả Phời
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Tả Phời
Hình ảnh: Nhà máy Tuyển Đồng Tả Phời